Obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů

Než začnete číst podmínky…

… tak vám chceme říct, že milujeme šifry, hádanky a hlavolamy. Účastníme se všemožných šifrovacích her a sami je i vymýšlíme a šíříme dál prostřednictvím https://www.chytra-zabava.cz/. Poslední dobou řada dospělých, ale i dětí tráví nesčetně hodin u televizí, počítačů, tabletů či chytrých telefonů. Rádi bychom to změnili, a proto se soustředíme na zábavu, která se odehrává venku, rozvíjí kreativitu a pomáhá zapomenout na starosti všedních dní.

Pokud jde o prodej, snažíme se chovat/jednat slušně, reklamace vyřizovat obratem a zbytečně nikomu neznepříjemňovat život.

Osobní údaje zadané při objednávce nebo stažení ukázkové šifry zdarma, nikomu nepředáváme a ve všech emailech, které posíláme je VŽDY možnost odhlásit se z newsletteru.

Pokud se vám dostane do rukou hra, kterou jste již hráli anebo vám nebude z jakéhokoli důvodu vyhovovat, napište nám nejpozději do 30 dní od koupě email a my vám platbu výměnou za neporušenou hru vrátíme. V emailu nezapomeňte uvést číslo vaší objednávky, důvod a my pošleme platbu zpět. Věříme, ve slušnost lidí a možnost získat kdykoli platbu zpět, nebude nikdo zneužívat. Lhůta 30 dní je dle našeho názoru dostačující.

… a ještě informace k referencím zveřejněným na našich stránkách. Po odehrání hry obdrží naši klienti email s možností se zeptat na jednotlivé šifry a s možností napsat nám referenci. Vybrané reference jsme zveřejnili u nás na stránkách.

Přejeme krásnou zábavu všem. A teď už ty nutné, nudné paragrafy a fráze

Obchodní podmínky

Základní údaje – Prodávající

Jméno: Silex, spol. s r.o.
Ulice: Za Poříčskou bránou 21
Město: Praha 8
PSČ: 186 00
Země: Česká Republika

Číslo bankovního účtu: 2700483161/2010

IČ: 25058738
DIČ: CZ25058738
Prodávající je plátce DPH.

Kontaktní údaje – Prodávající

Email: hraju@chytra-zabava.cz
web: https://www.chytra-zabava.cz

Korespondenční adresa – Prodávající

Silex, spol. s r.o.
Za Poříčskou bránou 21
186 00, Praha 8
Česká Republika

Kupující

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku hry. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je fyzické zboží (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://chytra-zabava.cz

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Michal Zach, Silex, spol. s r.o.se sídlem Za Poříčskou bránou 21, 186 00 – Praha 8 Česká Republika.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.
Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autoři her za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto  jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

Čl. II – Objednávka

2.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.chytra-zabava.cz.
Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Objednávky jsou zasílány pouze na adresy v České republice.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.chytra-zabava.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
2.2. Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1. Na webové adrese https://www.chytra-zabava.cz/ najdete všechny ceny  koncové. Prodávající je plátce DPH.
3.2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1. Možnosti plateb:
– Bankovním převodem

4.2. Forma platby:
Platba se děje jednorázově, což znamená, že kupující bude vyzván k zaplacení ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Čl. V. – Ochrana osobních údajů

8.1. Prohlášení prodávajícího: Silex, spol. s r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

8.3. Dodavatel může kupujícímu sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí.

Čl. VI – Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 07.07.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://chytra-zabava.cz/, popřípadě dalšími informačními kanály.

Prodávající Silex, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://chytra-zabava.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je  Silex, spol. s r.o.,  IČ 25058738 se sídlem Za Poříčskou branou, 186 00, Praha 8 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Za Poříčskou branou, 186 00, Praha 8
  email: hraju@chytra-zabava.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (chytra-zabava.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a nebo stažením ukázky jedné z nabízených knih. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2018.